این وب سایت در سامانه فراپال تایید شده است

عنوان درگاه : تیم وب
آدرس وبسایت : http://team-web.ir
نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز : امیرستار مسجدی
پست الکترونیکی پذیرنده : info@ipazma.ir
وضعیت تایید سایت در فراپال : تایید شده