این وب سایت در سامانه فراپال تایید شده است

عنوان درگاه : Romanbaz
آدرس وبسایت : http://romanbaz.ir
نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز : شهاب صادقی پری
پست الکترونیکی پذیرنده : shahabsadeghipari@gmail.com
وضعیت تایید سایت در فراپال : تایید شده