این وب سایت در سامانه فراپال تایید شده است

عنوان درگاه : مهر طرح
آدرس وبسایت : https://portal.mehrtarh.ir
نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز : مهران دائمی
پست الکترونیکی پذیرنده : mehran2245@gmail.com
وضعیت تایید سایت در فراپال : تایید شده