این وب سایت در سامانه فراپال تایید شده است

عنوان درگاه : هاست و دامین رایگان بلاگ فان
آدرس وبسایت : http://bgfan.ir
نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز : حمیدرضا جهان خواهان
پست الکترونیکی پذیرنده : hamidjh80@gmail.com
وضعیت تایید سایت در فراپال : تایید شده